Gepost door cmsadmin

Omzetting EU-Klokkenluidersrichtlijn

 

De wet van 28 november 2022 tot omzetting van de EU-Klokkenluidersrichtlijn voor de private sector trad in werking op 15 februari 2023.

Enkel meldingen van inbreuken m.b.t. welbepaalde materies vallen onder deze beschermingsregeling. Het betreft o.m. inbreuken inzake overheidsopdrachten, financiële diensten, witwaspreventie, milieubescherming, consumentenbescherming, bescherming van de privacy, etc…, maar ook bestrijding van belastingfraude.

Hiermee gaat de Belgische wet verder dan richtlijn. De richtlijn voorziet ook een bescherming bij melding van inbreuken op de fiscale wetgeving, maar dit slechts indien het inbreuken betreft op de vennootschapsbelasting.

Sociale fraudebestrijding

Daarnaast zijn in de wet ook de inbreuken die verband houden met “sociale fraudebestrijding” opgenomen.

Deze klokkenluiders worden nu wettelijk beschermd, wat o.m. inhoudt dat hun identiteit vertrouwelijk blijft, dat zij beschermd worden tegen represailles vanuit hun bedrijf en zij een vrijstelling van aansprakelijkheid genieten.

In België kunnen klokkenluiders, die inbreuken op de fiscale wetgeving die als “fiscale fraude” kunnen worden bestempeld, dan ook genieten van de beschermingsregeling. Het gaat dan ook niet alleen om frauduleuze inbreuken m.b.t. vennootschapsbelasting, maar eveneens om inbreuken inzake alle andere belastingen (personenbelasting, BTW, etc…).

Fiscale controles

Deze bescherming zal ook in fiscale zaken belangrijke gevolgen hebben. Veel fiscale controles zijn namelijk het gevolg van klikbrieven van personeelsleden. Het ging dan meestal om ex-werknemers zoals bv. een ontslagen intern boekhouder. Op basis van de wetgeving openbaarheid van bestuur was de fiscale administratie verplicht om samen met de andere stukken waarop de taxatie gebaseerd was, ook de klacht die aan de basis van het onderzoek lag, voor te leggen. De belastingplichtige kan zo achterhalen of het bewijs waarop de fiscale administratie zich beroept, wel degelijk op een rechtmatige manier bekomen werd. Het nadeel hiervan was dat de klikker hiermee ook in het vizier kon lopen. Op vandaag kan het voor een belastingplichtige dan ook veel moeilijker worden om te achterhalen wat de oorzaak is van een dergelijk fiscaal onderzoek.

Nb.: Ook Vlaanderen heeft de richtlijn omgezet, en dit met het Decreet van 18 november 2022 dat op 10 december 2023 in werking trad. Hiermee wordt bescherming geboden aan alle klokkenluiders die bij Vlaamse overheidsdiensten werken, zowel interne als externe personeelsleden, alsook zelfstandigen, vrijwilligers of stagiairs.

@AlexanderDelafonteyne
#fiscaliteit #fraude #witwassen #fraudebestrijding

Meer weten over fiscale controles?

Mail ons via infotax@bloom-law.be