Gepost door cmsadmin

Met de eindejaarswet ‘diverse bepalingen’ werd de reglementering rond de zogenaamde ‘witte kassa’ in een nieuwe kleedje gestopt. De herwerkte regelgeving voorziet de in real-time verzending van de transactiegegevens uit de kassa, en laat dan ook permanente controle toe.

Wat voorafging

Naar jaarlijkse gewoonte keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers ook dit jaar op de valreep (28 december) de wet houdende diverse bepalingen goed. Deze wet bevat een mix aan fiscale bepalingen.

Een wijziging die hierbij in het oog springt, is deze m.b.t. de geregistreerde kassa, ook wel gekend als de ‘witte kassa’.

Naar aanleiding van de verlaging van het BTW-tarief in de horeca op 1 januari 2010, werd het geregistreerde kassasysteem ingevoerd in deze horecasector.

 

Witte kassa 2.0

Klaarblijkelijk stoot dit systeem na meer dan 10 jaar op zijn limieten. Het zou verouderd zijn, waardoor het steeds moeilijker wordt om moderne kassasystemen te koppelen. Ook zouden de transactiesnelheden te laag zijn, waardoor bv. fast food restaurants problemen ondervinden.

Niet onbelangrijk is ook het feit dat de data van deze witte kassa’s enkel geraadpleegd konden worden door kopiename ter plaatse.

In het kader van de efficiëntere inning van de BTW en de strijd tegen de fiscale fraude wil men dan ook het foutief gebruik van het systeem kunnen controleren of frauduleuze handelingen veel sneller kunnen vaststellen.

Uitgebreidere gegevensuitwisseling

In de nieuwe regeling worden de transactiegegevens online en in real time doorgestuurd naar de fiscus. De administratie zal permanent het correcte gebruik van de kassa kunnen monitoren en eventuele Btw-fraude detecteren.

Als gevolg hiervan zullen de controles ter plaatse meer doelgericht zijn, en zal een kopiename van de gegevens van het witte kassa ter plaatse niet langer nodig zijn.

 

Inwerkingtreding

Deze bepalingen van de programmawet treden op 1 januari 2024 in werking.

Uit de memorie van toelichting blijkt wel dat het de bedoeling is om een overgangsperiode te voorzien tot uiterlijk 1 januari 2027.

kassaticket

Verdere digitalisering

Deze wijziging kadert in een bredere tendens van digitalisering, ook van de fiscale controles.

Zo voorziet deze wet uitdrukkelijk de mogelijkheid om het geregistreerd kassasysteem uit te breiden naar andere sectoren dan alleen de horeca.

Bovendien maakt het gemoderniseerde kassasysteem de invoering van een digitaal kassaticket mogelijk.

Met het KB van 13 december 2022 werd een juridisch kader voorzien voor het afleveren van een elektronisch kassaticket in alle sectoren, behalve de hotel-, carwash-, restaurant- en cateringsector.

Tot slot wordt voor B2B-transacties de elektronische facturatie of e-invoicing vanaf 1 januari 2026 verplicht.

De weg naar de digitalisering is hiermee dan ook duidelijk ingeslagen, en zal de fiscus in de toekomst toelaten om, mits aangepaste wetgeving, transacties veel meer te monitoren en sneller en efficiënter te controleren.

 

@alexanderdelafonteyne– Advocaat-vennoot
#witwassen #fraude #kassaticket#ce-invoicing

Wil je meer informatie over het gebruik van NFT’s?

Contacteer ons via infotax@bloom-law.be