Gepost door cmsadmin

Met de eindejaarswet ‘diverse bepalingen’ werd de reglementering rond de zogenaamde ‘witte kassa’ in een nieuwe kleedje gestopt. De herwerkte regelgeving voorziet de in real-time verzending van de transactiegegevens uit de kassa, en laat dan ook permanente controle toe.

Wat voorafging

Naar jaarlijkse gewoonte keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers ook dit jaar op de valreep (28 december) de wet houdende diverse bepalingen goed. Deze wet bevat een mix aan fiscale bepalingen.

Een wijziging die hierbij in het oog springt, is deze m.b.t. de geregistreerde kassa, ook wel gekend als de ‘witte kassa’.

Naar aanleiding van de verlaging van het BTW-tarief in de horeca op 1 januari 2010, werd het geregistreerde kassasysteem ingevoerd in deze horecasector.

 

Witte kassa 2.0

Klaarblijkelijk stoot dit systeem na meer dan 10 jaar op zijn limieten. Het zou verouderd zijn, waardoor het steeds moeilijker wordt om moderne kassasystemen te koppelen. Ook zouden de transactiesnelheden te laag zijn, waardoor bv. fast food restaurants problemen ondervinden.

Niet onbelangrijk is ook het feit dat de data van deze witte kassa’s enkel geraadpleegd konden worden door kopiename ter plaatse.

In het kader van de efficiëntere inning van de BTW en de strijd tegen de fiscale fraude wil men dan ook het foutief gebruik van het systeem kunnen controleren of frauduleuze handelingen veel sneller kunnen vaststellen.

Uitgebreidere gegevensuitwisseling

In de nieuwe regeling worden de transactiegegevens online en in real time doorgestuurd naar de fiscus. De administratie zal permanent het correcte gebruik van de kassa kunnen monitoren en eventuele Btw-fraude detecteren.

Als gevolg hiervan zullen de controles ter plaatse meer doelgericht zijn, en zal een kopiename van de gegevens van het witte kassa ter plaatse niet langer nodig zijn.

 

Inwerkingtreding

Deze bepalingen van de programmawet treden op 1 januari 2024 in werking.

Uit de memorie van toelichting blijkt wel dat het de bedoeling is om een overgangsperiode te voorzien tot uiterlijk 1 januari 2027.

kassaticket

Verdere digitalisering

Deze wijziging kadert in een bredere tendens van digitalisering, ook van de fiscale controles.

Zo voorziet deze wet uitdrukkelijk de mogelijkheid om het geregistreerd kassasysteem uit te breiden naar andere sectoren dan alleen de horeca.

Bovendien maakt het gemoderniseerde kassasysteem de invoering van een digitaal kassaticket mogelijk.

Met het KB van 13 december 2022 werd een juridisch kader voorzien voor het afleveren van een elektronisch kassaticket in alle sectoren, behalve de hotel-, carwash-, restaurant- en cateringsector.

Tot slot wordt voor B2B-transacties de elektronische facturatie of e-invoicing vanaf 1 januari 2026 verplicht.

De weg naar de digitalisering is hiermee dan ook duidelijk ingeslagen, en zal de fiscus in de toekomst toelaten om, mits aangepaste wetgeving, transacties veel meer te monitoren en sneller en efficiënter te controleren.

 

@alexanderdelafonteyne– Advocaat-vennoot
#witwassen #fraude #kassaticket#ce-invoicing

Wil je meer informatie over het gebruik van NFT’s?

Contacteer ons via infotax@bloom-law.be 

 

 

 

Gepost door cmsadmin

NFT’s

Door het gebruik van NFT’s kunnen kunstenaars en makers van digitale inhoud hun werk op een nieuwe manier op de markt brengen en inkomsten genereren door de verkoop van hun unieke digitale creaties. Het zal met andere woorden een manier vormen om virtuele bezittingen te vertegenwoordigen en te verhandelen in de metaverse.

NFT’s creëren op die manier niet enkel de mogelijkheid om de economie binnen de metaverse te stimuleren en een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling ervan, maar zullen ook een potentieel gevaar vormen voor witwasserij. Deze mogelijkheid wordt geboden door de ongereguleerde en gedecentraliseerde aard van non-fungible tokens.

De reden waarom NFT’s zo aantrekkelijk zijn voor het witwassen van geld, is dat er geen tussenkomst van financiële instellingen vereist is door de blockchain-technologie. De eigendom ervan kan met andere woorden in alle subtiliteit worden overgedragen.

Een andere manier waarop NFT’s kunnen gebruikt worden om geld te witwassen, is simpelweg door het aankopen van NFT’s met illegaal verkregen geld. Deze NFT’s kunnen vervolgens worden doorverkocht of geruild voor andere cryptocurrencies of fiduciair geld, waardoor de oorsprong van het illegale geld moeilijker te traceren is.

Bovendien kunnen witwassers hun identiteit verbergen tijdens het witwasproces door een cryptocurrency-wallet te gebruiken die geen verificatie vereist. Ze kunnen anoniem grote bedragen van de ene portemonnee naar de andere overmaken.

Een bijkomend aantrekkelijke eigenschap van NFT’s zijn echter de volatiele prijzen. De prijzen van NFT’s zijn namelijk zeer speculatief. In de praktijk kan een NFT die net voor 1 euro is gekocht, de volgende dag voor 1 miljoen euro worden verkocht. Dit maakt NFT’s zelfs aantrekkelijk voor het witwassen van geld via legale transacties.

Desalniettemin kunnen er verschillende maatregelen worden genomen om het witwassen van geld via NFT’s tegen te gaan. De transacties van NFT’s zouden bijvoorbeeld kunnen worden gereguleerd door overheden, zoals het opleggen van bepaalde verificaties tijdens de verhandeling. Een andere mogelijkheid zou zijn om de verhandeling zelf minder anoniem te maken door de identiteit van de kopers en verkopers op te vragen en te laten registreren.

Conclusie

Het witwassen van geld zal in de metaverse een volledig nieuw leven krijgen en zal een niet evident op te lossen probleem vormen, maar het zich ervan bewust zijn is al een grote stap richting de voorkoming.

Derhalve moet er een waardevermindering worden geboekt wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager ligt dan de boekwaarde. Dit moet conform het voorzichtigheidsbeginsel in het bijzonder gebeuren bij cryptomunten die worden gebruikt als betaalmiddel.

Herwaardering van de vorderingen is daarentegen niet toegestaan. De vorderingen komen namelijk niet in aanmerking voor het uitdrukken van herwaarderingsmeerwaarden.

Tenslotte is het aangeraden om in de toelichting te verduidelijken welk bedrag binnen de vorderingen betrekking heeft op cryptomunten.

@alexanderdelafonteyne
#witwassen #fraude #NFT’s #cryptomunten

Wil je meer informatie over het gebruik van NFT’s?

Contacteer ons via infotax@bloom-law.be 

 

 

De verplichting van de belastingplichtige om een fiscaal controleur toegang te verlenen tot beroepslokalen en in bepaalde omstandigheden tot privéwoningen, is een onderzoeksbevoegdheid die al heel wat stof heeft doen opwaaien. Het Hof van Cassatie zette recente met twee arresten de puntjes op de i voor wat betreft de toestemming die de fiscus nodig heeft voor een dergelijke toegang.

 

Visitatierecht

Zowel inzake inkomstenbelasting als BTW is voorzien dat de belastingplichtige ertoe gehouden is om  bepaalde ambtenaren toegang te verlenen tot hun beroepslokalen tijdens de uren dat er een werkzaamheid wordt uitgeoefend, en dit zodat:

  • de aard en de belangrijkheid van deze werkzaamheden kunnen vaststellen;
  • het bestaan, de aard en hoeveelheid van de voorraden kan gecontroleerd worden;
  • alsook de installaties en rollend materieel;
  • tevens kan de boekhouding die zich in deze lokalen bevindt gecontroleerd worden.

Tot private woningen of bewoonde lokalen heeft de administratie slechts toegang tussen vijf uur ’s morgens en negen uur ’s avonds en met machtiging van Politierechter.

 

huis

Geen huiszoekingsrecht

Essentieel is dat het visitatierecht  geen huiszoekingsrecht is. Dit houdt onder meer in dat:

  • de bevoegde ambtenaar alleen mag ‘kijken’. Eigenmachtig kasten opentrekken en de inhoud van dossierkasten doornemen, is dan ook niet toegelaten;
  • de administratie niet over de mogelijkheid beschikt om het toegangsrecht manu militari te doen naleven en dat zij ook niet kunnen overgaan tot inbeslagname.

 

Toestemming?

Tot voor kort was men er het in de rechtspraak niet over eens of de toestemming van de belastingplichtige noodzakelijk. Daar komt nu verandering in met twee Cassatiearresten van 16 juni en 6 oktober 2023.

 

  • Cassatie 16 juni 2023

Dit dossier betrof het geval waarbij de bestuurder van een vennootschap bij het begin van de visitatie zijn toestemming verleende, maar deze nadien terug introk.

Het Hof is van oordeel dat de voorafgaande toestemming van de belastingplichtige essentieel is voor de toegang  tot particuliere woningen of bewoonde lokalen. Bovendien moet deze toestemming blijvend aanwezig zijn.

Volgens het Hof is het recht op eerbiediging van het privéleven hierbij cruciaal. Een fiscale visitatie wordt algemeen aanzien als een (al dan niet gerechtvaardigde) inbreuk op dit recht.

 

  • Cassatie 6 oktober 2023

Met het arrest van 6 oktober 2023 bevestigde het Hof dat de toestemming essentieel is.

De voorliggende casus betrof het geval waarbij de fiscale administratie bij de belastingplichtige langsgegaan was om er diens boekhouding na te zien. De controle ging blijkbaar zo ver dat de inhoud van kasten, lades en vuilnisbakken ook nagezien werd, en met succes.

Volgens het Hof mag de boekhouding niet geraadpleegd worden indien de belastingplichtige zich hiertegen verzet.

Echter, enkel doordat de belastingplichtige meegewerkt heeft met de controle, en geen bezwaar gemaakt heeft tegen de controle van de inhoud van allerhande kasten, was er in dit geval geen sprake van een onrechtmatig onderzoek.

 

Sancties

Indien de belastingplichtige ten onrechte de toegang weigert kan hem wel een sanctie opgelegd worden. Bovendien bestaat het gevaar dat de fiscus in een dergelijk geval probeert om te toegang toch af te dwingen d.m.v een door de rechter opgelegde dwangsom.

Bijkomende vragen?
Contacteer Alexander Delafonteyne of via infotax.be.

Gepost door cmsadmin

Omzetting EU-Klokkenluidersrichtlijn

 

De wet van 28 november 2022 tot omzetting van de EU-Klokkenluidersrichtlijn voor de private sector trad in werking op 15 februari 2023.

Enkel meldingen van inbreuken m.b.t. welbepaalde materies vallen onder deze beschermingsregeling. Het betreft o.m. inbreuken inzake overheidsopdrachten, financiële diensten, witwaspreventie, milieubescherming, consumentenbescherming, bescherming van de privacy, etc…, maar ook bestrijding van belastingfraude.

Hiermee gaat de Belgische wet verder dan richtlijn. De richtlijn voorziet ook een bescherming bij melding van inbreuken op de fiscale wetgeving, maar dit slechts indien het inbreuken betreft op de vennootschapsbelasting.

Sociale fraudebestrijding

Daarnaast zijn in de wet ook de inbreuken die verband houden met “sociale fraudebestrijding” opgenomen.

Deze klokkenluiders worden nu wettelijk beschermd, wat o.m. inhoudt dat hun identiteit vertrouwelijk blijft, dat zij beschermd worden tegen represailles vanuit hun bedrijf en zij een vrijstelling van aansprakelijkheid genieten.

In België kunnen klokkenluiders, die inbreuken op de fiscale wetgeving die als “fiscale fraude” kunnen worden bestempeld, dan ook genieten van de beschermingsregeling. Het gaat dan ook niet alleen om frauduleuze inbreuken m.b.t. vennootschapsbelasting, maar eveneens om inbreuken inzake alle andere belastingen (personenbelasting, BTW, etc…).

Fiscale controles

Deze bescherming zal ook in fiscale zaken belangrijke gevolgen hebben. Veel fiscale controles zijn namelijk het gevolg van klikbrieven van personeelsleden. Het ging dan meestal om ex-werknemers zoals bv. een ontslagen intern boekhouder. Op basis van de wetgeving openbaarheid van bestuur was de fiscale administratie verplicht om samen met de andere stukken waarop de taxatie gebaseerd was, ook de klacht die aan de basis van het onderzoek lag, voor te leggen. De belastingplichtige kan zo achterhalen of het bewijs waarop de fiscale administratie zich beroept, wel degelijk op een rechtmatige manier bekomen werd. Het nadeel hiervan was dat de klikker hiermee ook in het vizier kon lopen. Op vandaag kan het voor een belastingplichtige dan ook veel moeilijker worden om te achterhalen wat de oorzaak is van een dergelijk fiscaal onderzoek.

Nb.: Ook Vlaanderen heeft de richtlijn omgezet, en dit met het Decreet van 18 november 2022 dat op 10 december 2023 in werking trad. Hiermee wordt bescherming geboden aan alle klokkenluiders die bij Vlaamse overheidsdiensten werken, zowel interne als externe personeelsleden, alsook zelfstandigen, vrijwilligers of stagiairs.

@AlexanderDelafonteyne
#fiscaliteit #fraude #witwassen #fraudebestrijding

Meer weten over fiscale controles?

Mail ons via infotax@bloom-law.be