Fiscale regularisatie

Permanente fiscale regularisatie voor Contactpunt Regularisaties

Algemeen

De fiscale regularisatie houdt in dat personen die in het verleden bepaalde inkomsten niet hebben aangegeven of belastingen hebben ontdoken of, deze inkomsten alsnog kunnen aangeven en regulariseren. RSZ

Dit kan bij het Contactpunt Regularisaties dat deel uitmaakt van de FOD Financiën, en dit voor belastingen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is.

De mogelijkheid om een regularisatieaangifte in te dienen bij het Contactpunt loopt af op 31 december 2023.

Daarnaast was het tot 31 december 2020 mogelijk om een regularisatieaangifte in te dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. Dit kan voor niet-aangegeven erf- en registratiebelastingen (verkooprecht, verdeelrecht, schenkbelasting).

 

Wie?

Wie kan een aangifte indienen bij het contactpunt-regularisaties in België?

De mogelijkheid om een regularisatieaangifte in te dienen staat open voor zowel natuurlijke- als rechtspersonen.

Natuurlijke personen zijn ofwel rijksinwoners die aan de personenbelasting onderworpen zijn, of niet-rijksinwoners die aan belasting niet-inwoners onderworpen zijn.

Rechtspersonen zijn de aan de vennootschapsbelasting onderworpen binnenlandse vennootschappen, de burgerlijke vennootschappen of verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, de aan rechtspersonenbelasting onderworpen rechtspersonen, de aan belasting voor niet-inwoners onderworpen buitenlandse belastingplichtigen.

 

Wat?

Een regularisatie is mogelijk voor alle belastingen waarvoor de FOD Financiën bevoegd is, nl.:

  • Inkomstenbelastingen
  • BTW
  • Federale registratie-, hypotheek- en griffierechten
  • WB diverse rechten en taksen
  • juridische constructies die aan de Kaaimantaks onderworpen zijn

Enerzijds kunnen de niet-verjaarde inkomsten, sommen en BTW-handelingen geregulariseerd worden, met name deze die door de fiscus nog getaxeerd zouden kunnen worden, door toepassing van de aanslagtermijnen in geval van fraude. Voor inkomstenbelastingen en BTW bedraagt deze termijn bijvoorbeeld 7 jaar.

Anderzijds zijn de verjaarde kapitalen de kapitalen die de fiscus, op het ogenblik van het indienen van de regularisatieaangifte, niet meer kan taxeren, omdat de aanslagtermijn verstreken is.

De aangever beschikt niet over de keuze om verjaarde kapitalen al dan niet aan te geven. De aangever moet de legale herkomst van het verjaarde kapitaal aantonen. Enkel als dit bewijs geleverd kan worden, ontsnapt het verjaarde kapitaal aan taxatie.

Daarnaast is de regularisatie ook mogelijk voor sociale zekerheidsbijdragen.

De regularisatie is in een aantal gevallen uitgesloten:

  • Gelden die afkomstig zijn van een witwasmisdrijf (uitzondering indien onderliggend misdrijf ernstige fiscale fraude, misbruik van vennootschapsgoederen of misbruik van vertrouwen is);
  • Indien de aangever, voorafgaand aan het indien van de regularisatieaangifte in kennis gesteld werd van een onderzoek door het gerecht, de fiscus, de sociale inspectie of de FOD Economie;
  • Indien reeds eerder door de aangever een regularisatie-aangifte ingediend werd, en dit onder de huidige regularisatie regime.

Tarieven

De niet-verjaarde heffingen zijn onderworpen aan een tariefverhoging van 25%.

Indien BTW samen met beroepsinkomsten aangegeven wordt, is er op de BTW geen tariefverhoging van toepassing.

Het verjaarde kapitaal waarvan de legale herkomst aangetoond kan worden, worden onderworpen aan een regularisatieheffing van 40%.

 

Immuniteit?

Het gevolg van de regularisatie is dat fiscale immuniteit voor de aangever.

Zo kan de aangever niet meer belast worden, en kunnen er geen belastingverhogingen, boetes en nalatigheidsinteresten opgelegd worden.

Ook volgt heeft de regularisatie strafrechtelijke immuniteit als gevolg.