Posté par An Janssens

Fraude

 

De wet van 28 november 2022 tot omzetting van de EU-Klokkenluidersrichtlijn voor de private sector trad in werking op 15 februari 2023.

Enkel meldingen van inbreuken m.b.t. welbepaalde materies vallen onder deze beschermingsregeling. Het betreft o.m. inbreuken inzake overheidsopdrachten, financiële diensten, witwaspreventie, milieubescherming, consumentenbescherming, bescherming van de privacy, etc…, maar ook bestrijding van belastingfraude.

Hiermee gaat de Belgische wet verder dan richtlijn. De richtlijn voorziet ook een bescherming bij melding van inbreuken op de fiscale wetgeving, maar dit slechts indien het inbreuken betreft op de vennootschapsbelasting.

In België kunnen klokkenluiders, die inbreuken op de fiscale wetgeving die als « fiscale fraude » kunnen worden bestempeld, dan ook genieten van de beschermingsregeling. Het gaat dan ook niet alleen om frauduleuze inbreuken m.b.t. vennootschapsbelasting, maar eveneens om inbreuken inzake alle andere belastingen (personenbelasting, BTW, etc…).

Daarnaast zijn in de wet ook de inbreuken die verband houden met « sociale fraudebestrijding » opgenomen.

Deze klokkenluiders worden nu wettelijk beschermd, wat o.m. inhoudt dat hun identiteit vertrouwelijk blijft, dat zij beschermd worden tegen represailles vanuit hun bedrijf en zij een vrijstelling van aansprakelijkheid genieten.

Deze bescherming zal ook in fiscale zaken belangrijke gevolgen hebben. Veel fiscale controles zijn namelijk het gevolg van klikbrieven van personeelsleden. Het ging dan meestal om ex-werknemers zoals bv. een ontslagen intern boekhouder. Op basis van de wetgeving openbaarheid van bestuur was de fiscale administratie verplicht om samen met de andere stukken waarop de taxatie gebaseerd was, ook de klacht die aan de basis van het onderzoek lag, voor te leggen. De belastingplichtige kan zo achterhalen of het bewijs waarop de fiscale administratie zich beroept, wel degelijk op een rechtmatige manier bekomen werd. Het nadeel hiervan was dat de klikker hiermee ook in het vizier kon lopen. Op vandaag kan het voor een belastingplichtige dan ook veel moeilijker worden om te achterhalen wat de oorzaak is van een dergelijk fiscaal onderzoek.

Nb.: Ook Vlaanderen heeft de richtlijn omgezet, en dit met het Decreet van 18 november 2022 dat op 10 december 2023 in werking trad. Hiermee wordt bescherming geboden aan alle klokkenluiders die bij Vlaamse overheidsdiensten werken, zowel interne als externe personeelsleden, alsook zelfstandigen, vrijwilligers of stagiairs.

Posté par cmsadmin

NFT

Door het gebruik van NFT’s kunnen kunstenaars en makers van digitale inhoud hun werk op een nieuwe manier op de markt brengen en inkomsten genereren door de verkoop van hun unieke digitale creaties. Het zal met andere woorden een manier vormen om virtuele bezittingen te vertegenwoordigen en te verhandelen in de metaverse.

NFT’s creëren op die manier niet enkel de mogelijkheid om de economie binnen de metaverse te stimuleren en een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling ervan, maar zullen ook een potentieel gevaar vormen voor witwasserij. Deze mogelijkheid wordt geboden door de ongereguleerde en gedecentraliseerde aard van non-fungible tokens.

De reden waarom NFT’s zo aantrekkelijk zijn voor het witwassen van geld, is dat er geen tussenkomst van financiële instellingen vereist is door de blockchain-technologie. De eigendom ervan kan met andere woorden in alle subtiliteit worden overgedragen.

Een andere manier waarop NFT’s kunnen gebruikt worden om geld te witwassen, is simpelweg door het aankopen van NFT’s met illegaal verkregen geld. Deze NFT’s kunnen vervolgens worden doorverkocht of geruild voor andere cryptocurrencies of fiduciair geld, waardoor de oorsprong van het illegale geld moeilijker te traceren is.

Bovendien kunnen witwassers hun identiteit verbergen tijdens het witwasproces door een cryptocurrency-wallet te gebruiken die geen verificatie vereist. Ze kunnen anoniem grote bedragen van de ene portemonnee naar de andere overmaken.

Een bijkomend aantrekkelijke eigenschap van NFT’s zijn echter de volatiele prijzen. De prijzen van NFT’s zijn namelijk zeer speculatief. In de praktijk kan een NFT die net voor 1 euro is gekocht, de volgende dag voor 1 miljoen euro worden verkocht. Dit maakt NFT’s zelfs aantrekkelijk voor het witwassen van geld via legale transacties.

Desalniettemin kunnen er verschillende maatregelen worden genomen om het witwassen van geld via NFT’s tegen te gaan. De transacties van NFT’s zouden bijvoorbeeld kunnen worden gereguleerd door overheden, zoals het opleggen van bepaalde verificaties tijdens de verhandeling. Een andere mogelijkheid zou zijn om de verhandeling zelf minder anoniem te maken door de identiteit van de kopers en verkopers op te vragen en te laten registreren.

Conclusie

Het witwassen van geld zal in de metaverse een volledig nieuw leven krijgen en zal een niet evident op te lossen probleem vormen, maar het zich ervan bewust zijn is al een grote stap richting de voorkoming.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derhalve moet er een waardevermindering worden geboekt wanneer de realisatiewaarde op balansdatum lager ligt dan de boekwaarde. Dit moet conform het voorzichtigheidsbeginsel in het bijzonder gebeuren bij cryptomunten die worden gebruikt als betaalmiddel.

Herwaardering van de vorderingen is daarentegen niet toegestaan. De vorderingen komen namelijk niet in aanmerking voor het uitdrukken van herwaarderingsmeerwaarden.

Tenslotte is het aangeraden om in de toelichting te verduidelijken welk bedrag binnen de vorderingen betrekking heeft op cryptomunten.